TüzükANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

MEZUNLARI  DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

MADDE 1-

a)      Derneğin adı : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği (AÜEFMEZDER)

b)      Merkezi         : Ankara

c)      Şube: Şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI:

Madde 2

a) Eczacılık Fakültesi mezunları arasında dayanışma sağlamak ve sosyal faaliyetlerde bulunmak,

b) Eğitim-Öğretim ve araştırma konularında mezunlar arasında bilgi alışverişini sağlamak ve bu konularda Fakülte ile işbirliği yapmak,

c) Mesleki ve bilimsel konularda Fakülte ile işbirliği yaparak seminer, panel, konferans ve kongreler düzenlemek,

d) Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin staj yapmaları için faaliyetlerde bulunmak,

e) Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerine maddi ve manevi destekte bulunmak,

f) Lisans ve lisansüstü eğitim yapan öğrencilere kongre ve toplantılara katılabilmeleri için maddi destek sağlamak,

g) Yönetim Kurulunun uygun göreceği Mesleki bilimsel çalışmalar ile öğrencilerin eğitim altyapısını iyileştirmeye yönelik maddi destek sağlamak,

h) Kreş, kitaplık, okuma salonu, kantin ve kafeterya açmak, gezi ve kültürel faaliyetleri desteklemek ve boş zamanları değerlendirmek için meskun yerler dışında eğitim ve dinlenme tesis ve işletmeleri kurmak ve işletmek,

i) Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin eğitim, bilim, araştırma alanlarında gelişmesi ile vizyon ve misyonunda öngörülen hedeflere ulaşmasında her türlü maddi desteği derneğin imkanları ölçüsünde sağlamak,

j) Mezunların Fakülte ve öğrencilerle ilişkilerini artırmak, geliştirmek ve mezun-öğrenci dayanışmasını sağlamak. Bu amaçla Fakültenin mezunları ile toplantılar düzenlemek,

k) Her türlü tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırmak ve dağıtmak.

l) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

 

DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

 MADDE 3-

a) Eczacılık alanında ihtiyaç duyulan konularda kurs, kongre, konferans ve benzeri bilimsel toplantılar yapmak,

  1. b) Fakültenin çalışma konusu ile ilgili olan araştırma ve incelemelerin yapılmasını ve sonuçlarının yayınlanmasını sağlamak,

c) Fakülte ve Fakülteye bağlı kuruluşların mensupları arasındaki sosyal yardım ve dayanışma amaçlarının gerçekleşmesini sağlamaktır,

DERNEĞE ÜYE OLMA VE ÜYELERİN HAKLARI

Madde 4- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan Eczacılık diplomasına sahip kişiler bu derneğe asil üye olma hakkına sahiptir.

Asil üyelerin aşağıda yazılı niteliklerden birini taşımaları gerekir:

a) Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları,

b) Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde öğretim üye ve yardımcısı olarak görev yapmış veya halen yapmakta olanlar.

c) Kurucu üyeler derneğin asil üyesidir.

-Ancak, yabancı uyruklu gerçek kişilerin asil üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına da sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

-Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir, DERBİS’e kayıt edilir.

-Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

-Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ve genel kurulun onayı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu çeşit üyeler istedikleri takdirde aidat verebilir, yardım yapabilirler; ancak derneğin organlarına girme ve genel kurulda oy kullanma hakkı verilemez.

Üyelikten Çıkma

Madde 5- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten çıkma işlemleri izin verildiği takdirde DERBİS sistemi üzerinden de yapılabilir. Ölen üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.

Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 6- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

c) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

d) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

e) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

DERNEĞİN ORGANLARI:

MADDE 7 - Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneğinin organları şunlardır.

a)      Genel Kurul

b)      Yönetim Kurulu

c)      Denetleme Kurulu

GENEL KURUL:

MADDE 8 - Genel Kurul Derneğin en üst ve yetkili organıdır. Tüm üyelerden oluşur.

TOPLANTI ZAMANI:

MADDE 9 - Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır

-Olağan toplantılar iki yılda bir Nisan ayına kadar yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

-Olağanüstü toplantılar Yönetim veya denetim kurullarının gerekli durumlarda veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine bir ay içerisinde yapılır.

-Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ:

MADDE 10 - Yönetim Kurulu, derneğin tüzüğüne göre genel kurula katılmak hakkına sahip üyelerin listesini yapar. Genel kurula katılacak üyeler, en az onbeş gün önceden saati, yeri ve gündemi derneğin internet sayfasında ilan edilmek, üyelere elektronik posta, SMS yoluyla gönderilmek ya da yazılı bildirim yapılmak suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluğun sağlanmaması halinde, toplantı ertelenerek ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI:

MADDE 11 - Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yansından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda bu yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tamsayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

MADDE 12 - Dernek Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adların karşısına imza ederek toplantıya katılırlar. 11. Madde deki tam sayı sağlanmadığı takdirde durum bir tutanak ile tespit edilir ve toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile iki katip üyeden oluşan divan heyeti seçilir. Toplantının yönetimi Divan Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve başkan ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün evraklar ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 13 - Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık oylama şeklinde yapılır.

Açık oylamada, divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 14 - Aşağıdaki hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a) Dernek organlarını seçmek (Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu)

b) Dernek tüzüğünü değiştirmek,

c) Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını inceleyerek yönetim ve denetleme kurularını ibra etmek,

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşüp, aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e) Derneğe gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, satılması, ipotek edilmesi ya da ipoteğin çözülmesi, bağışlama ve devredilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,

f) Onursal üyelik konularını görüşerek karara bağlamak,

g) Dernekler kanununda ve dernek tüzüğünde Genel Kurulunca yapılması belirlenen diğer görevleri yapmak,

h) Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylamak,

i) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit etmek,

j) Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılmak,

k) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

l) Derneğin vakıf ve iktisadı işletme kurmasına karar vermek,

m) Yönetim kurulunun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak,

n) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,

o) Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

p) Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

r) Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

s) Taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, gerekli masrafları yapmak,

t) Derneğin feshine karar vermek.

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ GÖREVLERİ:

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ:

MADDE 15 - Yönetim Kurulu derneğin yürütme organıdır. Yönetim Kurulu 7 asil 7 yedek üye olmak üzere, genel kurulca aksine karar alınmamışsa gizli oyla seçilir.

 Açık oylama yapma kararı alınırsa divan başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır.

Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağırılır. Yönetim kurulunun ilk toplantısında kendi arasında bir başkan bir başkan yardımcısı ile sekreter ve sayman seçerek iş bölümü yapar.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 16 - Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Tüzük hükümlerini ve Genel Kurulda alınan  kararları uygulamak,

b) Derneği temsil etmek veya bu husustaki kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

c) Çalışma programını yaparak uygulamak.

d) Çalışmalarını yürütebilmek amacıyla gerekli personeli belirlemek ve maaşlı veya maaşsız olarak görevlendirmek,

e) Dernek ile ilgili her türlü çalışmaları kanun hükümleri gereğince düzenlemek ve yürütmek, dernekler yasasının ilgili maddeleri dikkate alarak bilimsel ve teknik yayınların yapılmasını imkanlar ölçüsünde sağlamak.

f) Sosyal yardım, gezi, kongre, bilimsel toplantılar, konferanslar, kültürel ve sportif faaliyetleri yürütmek üzere, koordinatörlükler kurmak.

g) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, gerekli masrafları yapmak,

h) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, bir sonraki döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

i) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

j) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

k) Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve

uygulamak,

l) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI:

MADDE 17 - Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeni ile yedeklerinde üyeliğe getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse; Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde olağan üstü toplantıya çağırılarak noksan üye sayısı tamamlanır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi kararı ile dernek-üyeleri arasından seçilecek üç kişi, bir ay içinde genel kurulu toplamak ile görevlendirir.

MADDE 18 – Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar salt çoğunluk ile alınır. Başkan veya yardımcısı olmadan oturum açılmaz.

BAŞKAN VE GÖREVLERİ:

MADDE 19 -

- Başkan yönetim kurulu üyeleri arasından ilk toplantıda salt çoğunluk ile seçilir. Başkan her türlü kurumlara ve şahıslara karşı derneği temsil eder. Yönetim Kurulunun verdiği yetkileri kullanır.

 

BAŞKAN YARDIMCILARI VE SEKRETER:

MADDE 20 -

-Başkan yardımcıları yönetim kurulu üyeleri arasından başkan tarafından önerilebilir. Başkanın bulunmadığı veya başkanın görevlendirdiği zamanlarda yönetim kuruluna başkanlık eder ve onun görevlerini üstlenir.

-Sekreter, yönetim kurulu üyeleri arasından oy çokluğu ile seçilir. Derneğin her türlü yazışmalarını yürütür. Yönetim kurulunun kendisine verdiği işleri yapar.

 

SAYMAN:

MADDE 21 -

-Sayman yönetim kurulu üyeleri arasından oy çokluğu ile seçilir.

-Derneğin tüm malları ve parasından birinci derecede sorumludur.

-Demirbaş defterini düzenli olarak tutar.

-Derneğin gelirlerini ve üye aidatlarını zamanında toplayarak günlük deftere işler.

-Zorunlu durumlarda gerekli işlemlerin yapılabilmesi için, yönetim kurulunca belirlenecek tutarda harcama yapabilir. Yönetim kurulunun vereceği görevleri yerine getirir

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 22- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca aksine karar alınmamışsa gizli oyla seçilir. Kurul seçildikten en geç onbeş gün içinde toplanır ve bir başkan seçer.

Açık oylama yapma kararı alınırsa divan başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırabilir.

MADDE 23-

Derneğin şubesi yoktur.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 24- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

-Giriş aidatı: Giriş aidatı, mezuniyeti takiben ilk üç sene hariç, bir yıllık üye aidatı tutarında alınır.

-Üye Aidatı: Üyelerden yıllık olarak 150 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya azaltmaya genel kurul yetkilidir. Genel kurulu bu konuda aldığı kararı üyelere duyurur.

-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar. 

-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, kongre ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

-Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler 

Madde 25- Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

 Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

 Yukarıda belirtilen madde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

 Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, Dernekler Yönetmeliğinin 32. Maddesinde belirtilen ve

işletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler, Dernekler Yönetmeliğinin 36. Maddesine göre kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.  Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir.Tasdik edilen her defter için ayrı bir tasdik numarası verilir. Derneğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına yazılır veya (EK- 11)’de belirtilen Tasdik Şerhi Formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır. Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16'da belirtilen) "İşletme Hesabı Tablosu" düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel

Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 26 Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17'de örneği bulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği bulunan) "Gider Makbuzu" düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19'da örneği bulunan) "Yetki Belgesi" dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

 Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

 Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

 Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 27- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21'de sunulan) "Dernek Beyannamesi" dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından Dernekler Bilgi Sistemine (DERBİS) yüklenerek mahallin mülki idare amirliğine bildirilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 28- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler; 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen kırk beş gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3'te sunulan) "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) en geç bir ay içinde yüklenerek mahallin mülki idare amirliğine bildirilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

Genel kurul sonuç bildirimi ve eklerinin mevzuata uygunluğu sivil toplumla ilişkiler birimlerince incelenir. Varsa, eksiklerin veya hataların giderilmesi sağlanır.

 Genel kurul sonuç bildirimine;

-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26'da sunulan) "Taşınmaz Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4'te belirtilen) "Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi" doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23'de gösterilen) "Proje Bildirimi"ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir.  

Değişikliklerin Bildirilmesi

             Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24'te belirtilen) "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi"; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25'te belirtilen) "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen kırk beş gün içinde Dernekler Bilgi Sistemine (DERBİS) yüklenerek mahallin mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen kırk beş gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde Dernekler Bilgi Sistemine (DERBİS) yüklenir ve   mülki idare amirliğine bildirilir.

Kanunun 23 üncü maddesinde yer alan dernek üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler, (Dernekler Yönetmeliği EK-27'te belirtilen) “Üye Değişiklik Bildirimi” (Ek-27) doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen kırk beş gün içinde, merkezin bulunduğu sivil toplumla ilişkiler birimine bildirilmesi ile yerine getirilir.

 

Derneğin İç Denetimi

Madde 29- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri        

Madde 30-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 31- Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurulundur Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa Genel Kurulda görüşülebilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir.  Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 32-

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, 9. Maddeye göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

 Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında "Tasfiye Halinde Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği" ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, tüzükte belirtilen amaçlar ve Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ilgili Dekanlığa devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 

 Kendiliğinden Dağılmış Sayılma

Dernek, aşağıdaki hallerde kendiliğinden sona erer:

a) Amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi veya sürenin sona ermesi,

b) İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması,

c) Borç ödemede acze düşmüş olması,

d) Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi,

e) Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması

Her ilgili, sulh hâkiminden, derneğin kendiliğinden sonra erdiğinin tespitini isteyebilir.

Hüküm Eksikliği

Madde 33- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

 

 

DERNEK KURUCU ÜYELERİ:

MADDE 33-

SIRA NO

ADI VE SOYADI      

ADRES

 

1.

Prof. Dr. Eriş ASİL

Ergin Sok., 27/9, Mebusevleri -ANKARA

T.C.

2.

Prof. Dr. Rahmiye ERTAN

Bahadırlar Sok., 36/8 Kurtuluş - ANKARA

T.C.

3.

Prof. Dr. Nevin VURAL

Piyade Sok., 22/21 Çankaya - ANKARA

T.C.

4.

Prof. Dr. Engin ŞARER

Tomurcuk Sok., 12/22 Y. Ayrancı - ANKARA

T.C.

5.

Doç. Dr. Feyyaz ONUR

Meneviş Sok., 41/12 A. Ayrancı - ANKARA

T.C.

6.

Doç Dr. Kutlay BURAT

Bardacık Sok., 22/3 Bakanlıklar - ANKARA

T.C.

7. .

Doç. Dr. Semra KURUCU

Köy Hizmetleri Gen. Md. Loj.Bl. 3 D. 17 Eskişehir Yolu 9. Km. - ANKARA

T.C.

8.

Doç. Dr. Nurten ÖZDEMİR

Mebus Evleri Komut Sok., 22/4 - Meteoroloji ANKARA

T.C.

YÖNETİM KURULU

1.

Prof. Dr. M. Seçkin ÖZDEN

34. Sok., Özgür Anıl Sitesi B BlokNo:34, Balgat-Ankara

T.C.

2.

Prof. Dr. Benay Can EKE

Aydoğmuş Sokak 16/9 Kolej-Ankara

T.C.

3.

Prof. Dr. İlkay ÖREN

Dögol Cad. 31/10, Tandoğan-Ankara

T.C.

4.

Doç.Dr. Sibel SÜZEN

I. Cad. 134/7, Bahçelievler-Ankara

T.C.

5.

Dr. Ecz. Zeynep ALAGÖZ

Şenlik Mah. Sevimli Sok. 4/10 Keçiören-Ankara

 

YÖNETİM KURULU (2023)

1.               Prof. Dr. Asuman Bozkır

Başkan

2.      Prof. Dr. Gülgün Ayhan Kılcıgil

Başkan Yardımcısı

3.      Prof. Dr. Ayşegül Köroğlu

Başkan Yardımcısı

4.      Prof. Dr. Özge Ülker

Sekreter

5.      Dr. Öğr. Üyesi Merve Demirbügen Öz

Sayman

6.      Arş. Gör. Şeyda Yayla

Üye

7.      Ecz. Hülya Güneş

Üye

 

 

T.C.

vioft2nntf|00002000B993|DernekEczDb|Tuzuk|Tuzuk|A32B7528-ED51-4614-A985-167A903F4BB5
vioft2nnt8|00002000B993|DernekEczDb|Tuzuk|Tuzuk|51D1057E-F437-43E9-8CCF-D7383B25166D
;