TüzükDERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

MADDE 1.

Derneğin adı : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği

Merkezi : Ankara

DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI:

MADDE 2.

Eczacılık Fakültesi mezunları arasında dayanışma sağlamak ve sosyal faaliyetlerde bulunmak,

Eğitim-Öğretim ve araştırma konularında mezunlar arasında bilgi alışverişini sağlamak ve bu konularda Fakülte ile işbirliği yapmak,

Mesleki konularda Fakülte ile işbirliği yaparak toplantılar düzenlemek,

Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin staj yapmaları için faaliyetlerde bulunmak,

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinden ihtiyacı olanlara maddi ve manevi destekte bulunmak,

Lisans ve lisansüstü eğitim yapan öğrencilere kongre ve toplantılara katılabilmeleri için maddi destek sağlamak,

Bilimsel çalışmaların bildiri veya yayın haline getirilebilmesi için maddi destek sağlamak,

Yönetim Kurulunun uygun göreceği bilimsel çalışmalara maddi destek sağlamak, araştırmalar için gerekli kimyasal madde ve cihazları sağlamak,

Kreş, kitaplık, okuma salonu, kantin ve kafeterya açmak, gezi, sportif ve kültürel faaliyetleri desteklemek ve boş zamanları değerlendirmek için meskun yerler dışında eğitim ve dinlenme tesis ve işletmeleri kurmak ve işletmek,

DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

MADDE 3.

Eczacılık alanında ihtiyaç duyulan konularda kurs, kongre, konferans ve benzeri bilimsel toplantılar yapmak,

Fakültenin çalışma konusu ile ilgili olan araştırma ve incelemelerin yapılmasını ve sonuçlarının yayınlanmasını sağlamak,

Fakülte ve Fakülteye bağlı kuruluşların mensupları arasındaki sosyal yardım ve dayanışma amaçlarının gerçekleşmesini sağlamaktır,

DERNEĞE ÜYE OLMA VE ÜYELERİN HAKLARI

MADDE 4.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneğine üye olabilmek için:

Üye olmak istediğinizi yazı ile Dernek Başkanlığı’na bildirmek,

Dernekçe belirlenen üye aidatını ödemiş olmak,

Dernekler kanununun 16. maddesine aykırı bir durumu bulunmamak,

Üyelik için yapılan müracaatları Yönetim Kurulu en geç 30 gün içerisinde neticeye bağlar,

Hiçbir kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz,

Her üyesin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

ÜYELİKTEN ÇIKMA:

MADDE 5 .

Üyelikten ayrılmak isteyen kişi beyanını yazı ile başkanlığa bildirdikten sonra Yönetim Kurulu karan ile o tarihten itibaren üyeliği sona erer. Ölen üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.

ÜYELİKTEN ÇIKARMA:

MADDE 6.

Derneğin amaçlarını saptırmaya çalışan,

Dernek tüzüğüne aykırı davranışta bulunan,

Yıllık aidatını üç yazılı uyarıya rağmen ödemeyen,

Derneklere üye olma hakkını kaybeden üye üyelikten çıkartılır.

FAHRİ ÜYELER - ONUR ÜYELERİ:

MADDE 7.

Medeni haklara sahip olan ve derneğe maddi ve manevi katkıda bulunabilecek nitelikteki kişiler, Yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile derneğe fahri üye veya onur üyesi olabilirler. Bu çeşit üyeler istedikleri taktirde aidat verebilir, yardım yapabilirler; ancak fahri üyelere derneğin organlarına girme ve oy kullanma hakkı verilemez.

DERNEĞİN ORGANLARI:

MADDE 8 .

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneğinin organları şunlardır.

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetleme Kurulu

GENEL KURUL:

MADDE 9 .

Genel Kurul Derneğin en üst ve yetkili organıdır. Tüm üyelerden oluşur.

TOPLANTI ZAMANI:

MADDE 10 .

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır

Olağan toplantılar iki yılda bir yapılır.

Olağanüstü toplantılar Yönetim veya denetim kurullarının gerekli durumlarda veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerin bir ay içerisinde yapılır. Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır.

ÇAĞRI USULÜ:

MADDE 11.

Yönetim Kurulu, derneğin tüzüğüne göre genel kurula katılmak hakkına sahip üyelerin listesini yapar. Genel kurula katılacak üyeler, en az onbeş gün önceden saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek sureti ile toplantıya çağırılır. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yeri ile toplantı gündemi toplantı gününden en az 15 gün önce mahallenin en büyük mülki amirliğine gerekçesi ile birlikte yazı ile bildirilir ve yazıya toplantıya katılabilecek üyelerin listesi ilave edilir. Bu çağrıda çoğunluğun sağlanmaması halinde, toplantı ertelenerek ikinci toplantının hangi tarihte yapılacağı belirtilir. İki toplantı arasındaki süre en az bir haftadır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan daha fazla geri bırakılmaz.

TOPLANTI YERİ:

MADDE 12.

Genel Kurul toplantısı dernek merkezinin bulunduğu şehirde yapılır.

TOPLANTI YETER SAYISI:

MADDE 13.

Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yansından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda bu yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunlu aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tamsayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

MADDE 14 .

Dernek Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen ve mahallenin en üst mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adların karşısına imza ederek toplantıya katılırlar. 13. Madde deki tam sayı sağlanmadığı taktirde durum bir tutanak ile tespit edilir ve toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile iki katip üye seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve başkan ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün evraklar ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

MADDE 15 .

Genel Kurul Toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 16.

Aşağıdaki hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

Dernek organlarını seçmek (Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu)

Dernek Tüzüğünü Değiştirmek,

Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını inceleyerek yönetim ve denetleme kurularını ibra etmek,

Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe kesin hesap ve kadro çizelgelerini görüşüp, aynen yada değiştirerek kabul etmek,

Derneğe gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, satılması, ipotek edilmesi yada ipoteğin çözülmesi, bağışlama ve devredilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,

Fahri üyelik konularını görüşerek karara bağlamak,

Derneğin uluslar arası faaliyette bulunmasını, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara; üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek,

Dernekler kanununda ve dernek tüzüğünde Genel Kurulunca yapılması belirlenen diğer görevleri yapmak,

Derneğin feshine karar vermek.

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ GÖREVLERİ: YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ:

MADDE 17.

Yönetim Kurulu derneğin yürütme organıdır. Yönetim Kurulu 5 asil 5 yedek üye olmak üzere, genel kurulca gizli oyla seçilir. Bir üye ardarda en çok iki kez yönetim kuruluna seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde yedek üyeler göreve çağırılır. Yönetim kurulunun ilk toplantısında kendi arasında bir başkan bir başkan yardımcısı ile Sekreter ve saymam seçerek iş bölümü yapar.

GÖREV YETKİLERİ:

MADDE 18.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

Tüzük hükümlerini ve Genel Kurul kararlarını uygulamak,

Derneği temsil etmek veya bu husustaki kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve bir sonraki döneme ait

bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

Her türlü satın alma, satma ve masrafları yapmak,

Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunların on gün içinde

mahallenin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

Çalışma programını yaparak uygulamak.

Çalışmalarını yürütebilmek amacıyla gerekli personeli belirlemek ve maaşlı veya maaşsız

olarak görevlendirmek,

h) Dernek ile ilgili her türlü çalışmaları kanun hükümleri gereğince düzenlemek ve yürütmek, Bilimsel ve teknik yayınların yapılmasını imkanlar ölçüsünde sağlamak (Yayınlar dernekler yasasının 44. Maddesine aykırı olamaz).

Sosyal yardım, gezi, sportif ve kültürel faaliyetleri yürütmek üzere, koordinatörlükler kurmak.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI:

MADDE 19.

Yönetim Kurulu en az üç ayda bir belirlenen günde toplanır. Başkan veya yoksa başkan vekili Yönetim Kurulunu olağan üstü toplantıya çağırabilir. Temmuz ve Ağustos aylarında yönetim kurulu mecbur kalmadıkça olağan toplantısını yapmaz.

MADDE 20 .

Görevden ayrıla yönetim kurulu üyesi yerine oy sırasına göre yedek üyeler göreve çağırılır. Mazeretini bildirmeden yılda üç toplantıya katılmayan üyeler yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılırlar.

MADDE 21.

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeni ile yedeklerinde üyeliğe getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse; Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde olağan üstü toplantıya çağırılarak noksan üye sayısı tamamlanır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek-üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamak ile görevlendirir.

MADDE 22 .

Toplantılar yandan bir fazla üyenin katılması ile yapılabilir. Kararlar salt çoğunluk ile alınır. Başkan veya yardımcısı olmadan oturum açılmaz.

BAŞKAN VE GÖREVLERİ:

MADDE 23.

Başkan yönetim kurulu üyeleri arasından ilk toplantıda salt çoğunluk ile seçilir. Başkan her türlü kurumlara ve şahıslara karşı derneği temsil eder. Yönetim Kurulunun verdiği

yetkileri kullanır.

BAŞKAN YARDIMCISI VE SEKRETER:

MADDE 24.

Başkan yardımcısı yönetim kurulu üyeleri arasından başkan tarafından önerilebilir. Başkanın en yakın çalışma arkadaşıdır. Başkanın bulunmadığı veya başkanın görevlendirdiği zamanlarda yönetim kuruluna başkanlık eder ve onun görevlerini üstlenir.

Sekreter, yönetim kurulu üyeleri arasından oy çokluğu ile seçilir. Derneğin her türlü yazışmalarını yürütür. Yönetim kurulunun kendisine verdiği işleri yapar.

SAYMAN:

MADDE 25.

Sayman yönetim kurulu üyeleri arasından oy çokluğu ile seçilir.

Derneğin tüm malları ve parasından birinci derecede sorumludur.

Demirbaş defterini düzenli olarak tutar.

Derneğin gelirlerini ve üye aidatlarını zamanında toplayarak günlük deftere işler.

Zorunlu durumlarda gerekli işlemlerin yapılabilmesi için, yönetim kurulunca belirlenecek tutarda harcama yapabilir.

Yönetim kurulunun vereceği görevleri yerine getirir.

DENETLEME KURULU VE GÖREVLERİ:

MADDE 26.

Denetleme kurulu üyeleri arasından üç asil, üç yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir. Kurul seçildikten en geç onbeş gün içinde toplanır ve bir başkan seçer. Kurul kendi başkanın çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır. Derneğin bütün çalışmalarının Tüzük, Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun amaçlarına uygun olup olmadığını inceler. Gerektiğinde yazılı olarak uyarılarda bulunur ve gerekirse Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yapacağı çalışmalar sonunda bir rapor hazırlayarak, Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Denetleme, yılda en az iki defa altı ayı geçmeyen aralıklarla yapılır.

MADDE 27.

Derneğin şubesi yoktur. Şube açamaz.

DEFTER TUTMA VE KAYITLAR:

MADDE 28.

Dernek aşağıdaki defterleri tutmakla yükümlüdür.

Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, giriş tarihleri aylık /ve yıllık aidat taahhütleri yazılır.

Karar defteri: Yönetim Kurullarının kararlan tarih ve numarası ile bu deftere yazılır ve karaların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

Gelen ve Giden defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydedilir.

Gelir ve Gider defteri: Dernek adına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri.

Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaşlar işlenir.

Bu maddede sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

MADDE 29.

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından: Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ile ikametgahları, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

YASAL FAALİYETLER:

MADDE 30.

Dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları ve biçimleri dışında faaliyette bulunamaz.

2908 sayılı Kanunun 5. maddesinde dernekler için yasaklanan amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteremez.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile kolluk kuvvetlerinin hizmetleri ve mensupları bütün haklan ile ilgili kanunu hükümlerin uygulanmasına veya yeni hükümler konmasına dair faaliyetlerde bulunamaz.

Dernek yöneticileri, derneği temsilen, tüzüklerinde belirtilen amaç ve faaliyet biçimlerine uymayan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılamaz veya beyanda bulunamazlar ve dernek mensuplarının bu yolda harekete teşvik edemezler.

YABANCI DERNEK VE KURULUŞLARLA İLİŞKİSİ:

MADDE 31.

Derneğin, yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşlann üyelerini Türkiye'ye davet etmesi veya yabancı derneklerin ve kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini veya temsilcilerini yurt dışına göndermesi, Dışişleri Bakanlığı'nın ve ilgili Bakanlığın görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca verilecek izne bağlıdır.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 32 .

Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa Genel Kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar vrme-yeter sayısı, hazır bulunan üyelerin çoğunludur.

Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı, dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.

GENEL KURUL KARARLARIYLA FESİH:

MADDE 33 .

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine kara verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, 9. Maddeye göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi 5 gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine ve yönetim kurulu tarafından yazı ile bildirilir.

Derneğin kapatılması için dava açıldıktan sonra, derneğin Genel Kurul tarafından verilen fesih karan, açılmış bulunan davanın yürütülmesine ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak hukuki sonuçlara engel olamaz.

MAHKEME KARARI İLE FESİH:

MADDE 34.

Yetkili mercilerce 10. madde gereğince yapılan yazılı isteme rağmen kuruluş bildirisi ve eklerindeki kanuna aykırılık veya noksanlıklar 30 gün içerisinde giderilemezse,

Olağan Genel Kurul toplantısı tüzükte belirtilen süre içinde yapılamaz ve kanunen teşkili zorunlu organlar oluşturulamaz ve mahallin büyük mülki amirliğinin yazılı ihtarına rağmen bu zorunluluk üç ay içinde yerine getirilmezse, Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin yazılı ihbarı ve Cumhuriyet Savcılığı'nın açacağı dava üzerine Asliye Hukuk Mahkemesinin kararıyla feshedilir.

KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMA:

MADDE 35 .

Dernek, kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü veya Yönetim Kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veya 24. maddede belirtilen yeter sayısının bulunmaması sebebiyle üstüste iki olağan genel kurul toplantısının yapılmadığı hallerde, kendiliğinden dağılmış sayılır. Kendiliğinden dağılma halinin tespiti, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin kararıyla olur.

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:

MADDE 36 .

Feshedilen veya kendiliğinden dağılmış sayılan derneğin mal, para ve haklarının tasfiye Genel Kurulun alacağı kararla yapılır. Genel Kurulca bir karar alınmamış veya Genel Kurul toplanmamışsa, derneğin bütün para mal ve haklan hazineye intikal eder. Derneğin mahkemece kapatılması halinde de bütün para, mal ve hakları hazineye intikal eder.

DERNEĞİN GELİRLERİ VE MALİ HÜKÜMLERİ:

MADDE 37.

Üyelerin verecekleri yılda 10.000.000 TL. olan aidatlar,

Bağışlar,

Hükümet, Belediye, Dernekler, Müesseseler ve diğer teşekküller tarafından yapılacak yardımlar,

Balo, konser ve kongreler düzenleyerek bunlardan elde edilecek gelirler,

Bankalardan para çekilmesinde başkan ve sayman üyenin imzası gerekir. Para gereken yere saymanca ödenir.

Başkan aynı zamanda ödeme amiridir. Masraf ve ödeme evrakında saymanın imzası bulunur.

Bu tüzükte belirtilmeyen konularda 2908 sayılı dernekler yasası uygulanır.

DERNEK KURUCU ÜYELERİ:

MADDE 38.

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ADRES

UYRUK

1

Prof. Dr. Eriş ASİL

Ergin Sok., 27/9, Mebusevleri -ANKARA

T.C

2

Prof. Dr. Rahmiye ERTAN

Bahadırlar Sok., 36/8 Kurtuluş - ANKARA

T.C

3

Prof. Dr. Nevin Vural

Piyade Sok., 22/21 Çankaya - ANKARA

T.C

4

Prof. Dr. Engin ŞARER

Tomurcuk Sok., 12/22 Y. Ayrancı - ANKARA

T.C

5

Doç. Dr. Feyyaz ONUR

Meneviş Sok., 41/12 A. Ayrancı - ANKARA

T.C

6

Doç Dr. Kutlay BURAT

Bardacık Sok., 22/3 Bakanlıklar - ANKARA

T.C

7

Doç. Dr. Semra KURUCU

Köy Hizmetleri Gen. Md. Loj.Bl. 3 D. 17 Eskişehir Yolu 9. Km. - ANKARA

T.C

8

Doç. Dr. Nurten ÖZDEMİR

Mebus Evleri Komut Sok., 22/4 - Meteoroloji ANKARA

T.C

 

 

 

 

YÖNETİM KURULU

 

SIRA NO

ADI SOYADI

ADRES

UYRUK

1

Prof. Dr. M. Seçkin ÖZDEN

34. Sok., Özgür Anıl Sitesi B BlokNo:34, Balgat-Ankara

T.C

2

Prof. Dr. Benay Can EKE

Aydoğmuş Saokak 16/9 Kolej-Ankara

T.C

3

Prof. Dr. İlkay ÖREN

Dögol Cad. 31/10, Tandoğan-Ankara

T.C

4

Doç.Dr. Sibel SÜZEN

I. Cad. 134/7, Bahçelievler-Ankara

T.C

5

Dr. Ecz. Zeynep ALAGÖZ

Şenlik Mah. Sevimli Sok. 4/10 Keçiören-Ankara

T.C

 

 

 

 


TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ (31.05.2004)

 

Madde No

Yeni Şekli

Eski Şekli

Adı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ VE GELİŞTİRME MEZUNLARI DERNEĞİ

DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI:

DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA K

2

Eczacılık Fakültesi mezunları arasında dayanışma sağlamak ve sosyal faaliyetlerde bulunmak,

Eğitim-Öğretim ve araştırma konularında mezunlar arasında bilgi alışverişini sağlamak ve bu konularda Fakülte ile işbirliği yapmak,

Mesleki konularda Fakülte ile işbirliği yaparak toplantılar düzenlemek,

Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin staj yapmaları için faaliyetlerde bulunmak,

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinden ihtiyacı olanlara maddi ve manevi destekte bulunmak,

Lisans ve lisansüstü eğitim yapan öğrencilere kongre ve toplantılara katılabilmeleri için maddi destek sağlamak,

Bilimsel çalışmaların bildiri veya yayın haline getirilebilmesi için maddi destek sağlamak,

Yönetim Kurulunun uygun göreceği bilimsel çalışmalara maddi destek sağlamak, araştırmalar için gerekli kimyasal madde ve cihazları sağlamak,

Kreş, kitaplık, okuma salonu, kantin ve kafeterya açmak, gezi, sportif ve kültürel faaliyetleri desteklemek ve boş zamanları değerlendirmek için meskun yerler dışında eğitim ve dinlenme tesis ve işletmeleri kurmak ve işletmek,

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesine ve bu Fakülteye bağlı olarak kurulacak yüksekokul, araştırma ve uygulama merkezi gibi kuruluşlara her çeşit ihtiyaçlarında maddi destek sağlamak,

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile bu fakülteye bağlı kuruluşların ihtiyacı olan her türlü araç ve gerecin sağlanmasına yardımcı olmak,

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunanlara çalışmalarında maddi ve manevi destek sağlamak,

Fakültenin sempozyum, açık oturum, konferans ve her türlü toplantı ve diğer faaliyetler nedeniyle yapılacak giderlerinin karşılanmasında yardımcı olmak,Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin staj yapmaları ile ilgili faaliyetlerde bulunmak,

Yapılacak olan yeni tesis ve onarımlara maddi katkıda bulunmak,

Kreş, kitaplık, okuma salonu, kantin ve kafeterya açmak, gezi, sportif ve kültürel faaliyetleri desteklemek ve boş zamanları değerlendirmek için meskun yerler dışında eğitim ve dinlenme tesis ve işletmeleri kurmak ve işletmek,

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin öğrencilerinden ihtiyacı olanlara maddi manevi destekte bulunmak,

Madde No

Yeni Şekli

Eski Şekli

3

DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

Eczacılık alanında ihtiyaç duyulan konularda kurs, kongre, konferans ve benzeri bilimsel toplantılar yapmak,

Fakültenin çalışma konusu ile ilgili olan araştırma ve incelemelerin yapılmasını ve sonuçlarının yayınlanmasını sağlamak,

Fakülte ve Fakülteye bağlı kuruluşların mensupları arasındaki sosyal yardım ve dayanışma amaçlarının gerçekleşmesini sağlamaktır,

DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

Kamu özel ve kuruluşların ihtiyacı olan konularda kurs, kongre, konferans ve benzeri bilimsel toplantılar yapmak,

Fakültenin çalışma konusu ile ilgili olan sahalarda yapılacak olan araştırma ve incelemelerin yapılmasını ve sonuçlarının yayınlanmasını sağlamak,

Fakülte ve Fakülteye bağlı kuruluşların mensupları arasındaki sosyal yardım ve dayanışma amaçlarını

37

DERNEĞİN GELİRLERİ VE MALİ HÜKÜMLER

Üyelerin verecekleri yılda 10.000.000 TL. olan aidatlar,

Üyelerin verecekleri yılda 2.000.000 TL. olan aidatlar,

 

 

 

 

Eski Şekli 15.5.2004

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNLARI

VE GELİŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

MADDE 1-

Derneğin adı merkezi: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları ve Geliştirme Derneği, ANKARA

Derneğin Adresi: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 06100 Tandoğan, ANKARA

DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI:

MADDE 2-

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesine ve bu Fakülteye bağlı olarak kurulacak yüksekokul, araştırma ve uygulama merkezi gibi kuruluşlara her çeşit ihtiyaçlarında maddi destek sağlamak,

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile bu fakülteye bağlı kuruluşların ihtiyacı olan her türlü araç ve gerecin sağlanmasına yardımcı olmak,

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunanlara çalışmalarında maddi ve manevi destek sağlamak,

Fakültenin sempozyum, açık oturum, konferans ve her türlü toplantı ve diğer faaliyetler nedeniyle yapılacak giderlerinin karşılanmasında yardımcı olmak,Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin staj yapmaları ile ilgili faaliyetlerde bulunmak,

Yapılacak olan yeni tesis ve onarımlara maddi katkıda bulunmak,

Kreş, kitaplık, okuma salonu, kantin ve kafeterya açmak, gezi, sportif ve kültürel faaliyetleri desteklemek ve boş zamanları değerlendirmek için meskun yerler dışında eğitim ve dinlenme tesis ve işletmeleri kurmak ve işletmek,

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin öğrencilerinden ihtiyacı olanlara maddi manevi destekte bulunmak,

DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

MADDE 3-

Kamu özel ve kuruluşların ihtiyacı olan konularda kurs, kongre, konferans ve benzeri bilimsel toplantılar yapmak,

Fakültenin çalışma konusu ile ilgili olan sahalarda yapılacak olan araştırma ve incelemelerin yapılmasını ve sonuçlarının yayınlanmasını sağlamak,

Fakülte ve Fakülteye bağlı kuruluşların mensupları arasındaki sosyal yardım ve dayanışma amaçlarının gerçekleşmesini sağlamaktır,

DERNEĞE ÜYE OLMA VE ÜYELERİN HAKLARI

MADDE 4-A.Ü.Eczacılık Fakültesi Mezunları ve Geliştirme Derneğine üye olabilmek için:

Üye olmak istediğinizi yazı ile Dernek Başkanlığı’na bildirmek,

Dernekçe belirlenen üye aidatını ödemiş olmak,

Dernekler kanununun 16. maddesine aykırı bir durumu bulunmamak,

Üyelik için yapılan müracaatları Yönetim Kurulu en geç 30 gün içerisinde neticeya bağlar,

Hiçbir kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz,

Her üyesin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

ÜYELİKTEN ÇIKMA:

MADDE 5 - Üyelikten ayrılmak isteyen kişi beyanını yazı ile başkanlığa bildirdikten sonra Yönetim Kurulu karan ile o tarihten itibaren üyeliği sona erer. Ölen üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.

ÜYELİKTEN ÇIKARMA:

MADDE 6-

Derneğin amaçlarını saptırmaya çalışan,

Dernek tüzüğüne aykırı davranışta bulunan,

Yıllık aidatını üç yazılı uyarıya rağmen ödemeyen,

Derneklere üye olma hakkını kaybeden üye üyelikten çıkartılır.

FAHRİ ÜYELER - ONUR ÜYELERİ:

MADDE 7 - Medeni haklara sahip olan ve derneğe maddi ve manevi katkıda bulunabilecek nitelikteki kişiler, Yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile derneğe fahri üye veya onur üyesi olabilirler. Bu çeşit üyeler istedikleri taktirde aidat verebilir, yardım yapabilirler; ancak fahri üyelere derneğin organlarına girme ve oy kullanma hakkı verilemez.

DERNEĞİN ORGANLARI:

MADDE 8 - Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları ve Geliştirme Derneğinin organları şunlardır.

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetleme Kurulu

GENEL KURUL:

MADDE 9 - Genel Kurul Derneğin en üst ve yetkili organıdır. Tüm üyelerden oluşur.

TOPLANTI ZAMANI:

MADDE 10 - Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır

Olağan toplantılar iki yılda bir Nisan ayında yapılır.

Olağanüstü toplantılar Yönetim veya denetim kurullarının gerekli durumlarda veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerin bir ay içerisinde yapılır. Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır.

ÇAĞRI USULÜ:

MADDE 11 - Yönetim Kurulu, derneğin tüzüğüne göre genel kurula katılmak hakkına sahip üyelerin listesini yapar. Genel kurula katılacak üyeler, en az onbeş gün önceden saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek sureti ile toplantıya çağırılır. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yeri ile toplantı gündemi toplantı gününden en az 15 gün önce mahallenin en büyük mülki amirliğine gerekçesi ile birlikte yazı ile bildirilir ve yazıya toplantıya katılabilecek üyelerin listesi ilave edilir. Bu çağrıda çoğunluğun sağlanmaması halinde, toplantı ertelenerek ikinci toplantının hangi tarihte yapılacağı belirtilir. İki toplantı arasındaki süre en az bir haftadır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan daha fazla geri bırakılmaz.

TOPLANTI YERİ:

MADDE 12 - Genel Kurul toplantısı dernek merkezinin bulunduğu şehirde yapılır.

TOPLANTI YETER SAYISI:

MADDE 13 - Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yansından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda bu yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunlu aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tamsayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

MADDE 14 - Dernek Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen ve mahallenin en üst mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adların karşısına imza ederek toplantıya katılırlar. 13. Madde deki tam sayı sağlanmadığı taktirde durum bir tutanak ile tespit edilir ve toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile iki katip üye seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve başkan ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün evraklar ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

MADDE 15 - Genel Kurul Toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 16 - Aşağıdaki hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

Dernek organlarını seçmek (Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu)

Dernek Tüzüğünü Değiştirmek,

Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını inceleyerek yönetim ve denetleme kurularını ibra etmek,

Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe kesin hesap ve kadro çizelgelerini görüşüp, aynen yada değiştirerek kabul etmek,

Derneğe gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, satılması, ipotek edilmesi yada ipoteğin çözülmesi, bağışlama ve devredilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,

Fahri üyelik konularını görüşerek karara bağlamak,

Derneğin uluslar arası faaliyette bulunmasını, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara; üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek,

Dernekler kanununda ve dernek tüzüğünde Genel Kurulunca yapılması belirlenen diğer görevleri yapmak,

Derneğin feshine karar vermek.

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ GÖREVLERİ: YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ:

MADDE 17 - Yönetim Kurulu derneğin yürütme organıdır. Yönetim Kurulu 5 asil 5 yedek üye olmak üzere, genel kurulca gizli oyla seçilir. Bir üye ardarda en çok iki kez yönetim kuruluna seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde yedek üyeler göreve çağırılır. Yönetim kurulunun ilk toplantısında kendi arasında bir başkan bir başkan yardımcısı ile Sekreter ve saymam seçerek iş bölümü yapar.

GÖREV YETKİLERİ:

MADDE 18 - Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

Tüzük hükümlerini ve Genel Kurul kararlarını uygulamak,

Derneği temsil etmek veya bu husustaki kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve bir sonraki döneme ait

bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

Her türlü satın alma, satma ve masrafları yapmak,

Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunların on gün içinde

mahallenin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

Çalışma programını yaparak uygulamak.

Çalışmalarını yürütebilmek amacıyla gerekli personeli belirlemek ve maaşlı veya maaşsız

olarak görevlendirmek,

h) Dernek ile ilgili her türlü çalışmaları kanun hükümleri gereğince düzenlemek ve yürütmek, Bilimsel ve teknik yayınların yapılmasını imkanlar ölçüsünde sağlamak (Yayınlar dernekler yasasının 44. Maddesine aykırı olamaz).

Sosyal yardım, gezi, sportif ve kültürel faaliyetleri yürütmek üzere, koordinatörlükler kurmak.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI:

MADDE 19 - Yönetim Kurulu en az üç ayda bir belirlenen günde toplanır. Başkan veya yoksa başkan vekili Yönetim Kurulunu olağan üstü toplantıya çağırabilir. Temmuz ve Ağustos aylarında yönetim kurulu mecbur kalmadıkça olağan toplantısını yapmaz.

MADDE 20 - Görevden ayrıla yönetim kurulu üyesi yerine oy sırasına göre yedek üyeler göreve çağırılır. Mazeretini bildirmeden yılda üç toplantıya katılmayan üyeler yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılırlar.

MADDE 21 - Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeni ile yedeklerinde üyeliğe getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse; Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde olağan üstü toplantıya çağırılarak noksan üye sayısı tamamlanır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek-üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamak ile görevlendirir.

MADDE 22 - Toplantılar yandan bir fazla üyenin katılması ile yapılabilir. Kararlar salt çoğunluk ile alınır. Başkan veya yardımcısı olmadan oturum açılmaz.

BAŞKAN VE GÖREVLERİ:

MADDE 23 -

Başkan yönetim kurulu üyeleri arasından ilk toplantıda salt çoğunluk ile seçilir. Başkan her türlü kurumlara ve şahıslara karşı derneği temsil eder. Yönetim Kurulunun verdiği

yetkileri kullanır.

BAŞKAN YARDIMCISI VE SEKRETER:

MADDE 24 -

Başkan yardımcısı yönetim kurulu üyeleri arasından başkan tarafından önerilebilir. Başkanın en yakın çalışma arkadaşıdır. Başkanın bulunmadığı veya başkanın görevlendirdiği zamanlarda yönetim kuruluna başkanlık eder ve onun görevlerini üstlenir.

Sekreter, yönetim kurulu üyeleri arasından oy çokluğu ile seçilir. Derneğin her türlü yazışmalarını yürütür. Yönetim kurulunun kendisine verdiği işleri yapar.

SAYMAN:

MADDE 25 -

Sayman yönetim kurulu üyeleri arasından oy çokluğu ile seçilir.

Derneğin tüm malları ve parasından birinci derecede sorumludur.

Demirbaş defterini düzenli olarak tutar.

Derneğin gelirlerini ve üye aidatlarını zamanında toplayarak günlük deftere işler.

Zorunlu durumlarda gerekli işlemlerin yapılabilmesi için, yönetim kurulunca belirlenecek tutarda harcama yapabilir.

Yönetim kurulunun vereceği görevleri yerine getirir.

DENETLEME KURULU VE GÖREVLERİ:

MADDE 26 -

Denetleme kurulu üyeleri arasından üç asil, üç yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir. Kurul seçildikten en geç onbeş gün içinde toplanır ve bir başkan seçer. Kurul kendi başkanın çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır. Derneğin bütün çalışmalarının Tüzük, Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun amaçlarına uygun olup olmadığını inceler. Gerektiğinde yazılı olarak uyarılarda bulunur ve gerekirse Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yapacağı çalışmalar sonunda bir rapor hazırlayarak, Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Denetleme, yılda en az iki defa altı ayı geçmeyen aralıklarla yapılır.

MADDE 27- Derneğin şubesi yoktur. Şube açamaz.

DEFTER TUTMA VE KAYITLAR:

MADDE 28- Dernek aşağıdaki defterleri tutmakla yükümlüdür.

Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, giriş tarihleri aylık /ve yıllık aidat taahhütleri yazılır.

Karar defteri: Yönetim Kurullarının kararlan tarih ve numarası ile bu deftere yazılır ve karaların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

Gelen ve Giden defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydedilir.

Gelir ve Gider defteri: Dernek adına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri.

Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaşlar işlenir.

Bu maddede sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

MADDE 29 - Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından: Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ile ikametgahları, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

YASAL FAALİYETLER:

MADDE 30 -

Dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları ve biçimleri dışında faaliyette bulunamaz.

2908 sayılı Kanunun 5. maddesinde dernekler için yasaklanan amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteremez.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile kolluk kuvvetlerinin hizmetleri ve mensupları bütün haklan ile ilgili kanunu hükümlerin uygulanmasına veya yeni hükümler konmasına dair faaliyetlerde bulunamaz.

Dernek yöneticileri, derneği temsilen, tüzüklerinde belirtilen amaç ve faaliyet biçimlerine uymayan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılamaz veya beyanda bulunamazlar ve dernek mensuplarının bu yolda harekete teşvik edemezler.

YABANCI DERNEK VE KURULUŞLARLA İLİŞKİSİ:

MADDE 31 - Derneğin, yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşlann üyelerini Türkiye'ye davet etmesi veya yabancı derneklerin ve kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini veya temsilcilerini yurt dışına göndermesi, Dışişleri Bakanlığı'nın ve ilgili Bakanlığın görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca verilecek izne bağlıdır.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 32 - Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa Genel Kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar yjarme-yeter sayısı, hazır bulunan üyelerin çoğunludur.

Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı, dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.

GENEL KURUL KARARLARIYLA FESİH:

MADDE 33 - Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine kara verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, 9. Maddeye göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi 5 gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine ve yönetim kurulu tarafından yazı ile bildirilir.

Derneğin kapatılması için dava açıldıktan sonra, derneğin Genel Kurul tarafından verilen fesih karan, açılmış bulunan davanın yürütülmesine ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak hukuki sonuçlara engel olamaz.

MAHKEME KARARI İLE FESİH:

MADDE 34 -

Yetkili mercilerce 10. madde gereğince yapılan yazılı isteme rağmen kuruluş bildirisi ve eklerindeki kanuna aykırılık veya noksanlıklar 30 gün içerisinde giderilemezse,

Olağan Genel Kurul toplantısı tüzükte belirtilen süre içinde yapılamaz ve kanunen teşkili zorunlu organlar oluşturulamaz ve mahallin büyük mülki amirliğinin yazılı ihtarına rağmen bu zorunluluk üç ay içinde yerine getirilmezse, Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin yazılı ihbarı ve Cumhuriyet Savcılığı'nın açacağı dava üzerine Asliye Hukuk Mahkemesinin kararıyla feshedilir.

KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMA:

MADDE 35 - Dernek, kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü veya Yönetim Kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veya 24. maddede belirtilen yeter sayısının bulunmaması sebebiyle üstüste iki olağan genel kurul toplantısının yapılmadığı hallerde, kendiliğinden dağılmış sayılır. Kendiliğinden dağılma halinin tespiti, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin kararıyla olur.

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:

MADDE 36 - Feshedilen veya kendiliğinden dağılmış sayılan derneğin mal, para ve haklarının tasfiye Genel Kurulun alacağı kararla yapılır. Genel Kurulca bir karar alınmamış veya Genel Kurul toplanmamışsa, derneğin bütün para mal ve haklan hazineye intikal eder. Derneğin mahkemece kapatılması halinde de bütün para, mal ve hakları hazineye intikal eder.

DERNEĞİN GELİRLERİ VE MALİ HÜKÜMLERİ:

MADDE 37-

Üyelerin verecekleri yılda 10.000.000 TL. olan aidatlar,

Bağışlar,

Hükümet, Belediye, Dernekler, Müesseseler ve diğer teşekküller tarafından yapılacak yardımlar,

Balo, konser ve kongreler düzenleyerek bunlardan elde edilecek gelirler,'

Bankalardan para çekilmesinde başkan ve sayman üyenin imzası gerekir. Para gereken yere saymanca ödenir.

Başkan aynı zamanda ödeme amiridir. Masraf ve ödeme evrakında saymanın imzası bulunur.

Bu tüzükte belirtilmeyen konularda 2908 sayılı dernekler yasası uygulanır.

DERNEK KURUCU ÜYELERİ:

MADDE 38-

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ADRES

UYRUK

1

Prof. Dr. Eriş ASİL

Ergin Sok., 27/9, Mebusevleri -ANKARA

T.C

2

Prof. Dr. Rahmiye ERTAN

Bahadırlar Sok., 36/8 Kurtuluş - ANKARA

T.C

3

Prof. Dr. Nevin Vural

Piyade Sok., 22/21 Çankaya - ANKARA

T.C

4

Prof. Dr. Engin ŞARER

Tomurcuk Sok., 12/22 Y. Ayrancı - ANKARA

T.C

5

Doç. Dr. Feyyaz ONUR

Meneviş Sok., 41/12 A. Ayrancı - ANKARA

T.C

6

Doç Dr. Kutlay BURAT

Bardacık Sok., 22/3 Bakanlıklar - ANKARA

T.C

7

Doç. Dr. Semra KURUCU

Köy Hizmetleri Gen. Md. Loj.Bl. 3 D. 17 Eskişehir Yolu 9. Km. - ANKARA

T.C

8

Doç. Dr. Nurten ÖZDEMİR

Mebus Evleri Komut Sok., 22/4 - Meteoroloji ANKARA

T.C

 

 

 

 

 

YÖNETİM KURULUSIRA NO

ADI SOYADI

ADRES

UYRUK

1

Prof. Dr. M. Seçkin ÖZDEN

34. Sok., Özgür Anıl Sitesi B BlokNo:34, Balgat-Ankara

T.C

2

Prof. Dr. Benay Can EKE

Aydoğmuş Saokak 16/9 Kolej-Ankara

T.C

3

Prof. Dr. İlkay ÖREN

Dögol Cad. 31/10, Tandoğan-Ankara

T.C

4

Doç.Dr. Sibel SÜZEN

I. Cad. 134/7, Bahçelievler-Ankara

T.C

5

Dr. Ecz. Zeynep ALAGÖZ

Şenlik Mah. Sevimli Sok. 4/10 Keçiören-Ankara

T.C

 


;